peotect

Di Fumax, kami memahami bahawa sangat penting untuk menjaga kerahsiaan reka bentuk pelanggan. Fumax memastikan pekerja tidak akan mendedahkan dokumen reka bentuk kepada pihak ketiga melainkan mendapat persetujuan bertulis daripada pelanggan.

Pada awal kerjasama, kami akan menandatangani NDA untuk setiap pelanggan. Contoh khas NDA seperti di bawah:

PERJANJIAN PENDEDAHAN BUKAN MUTUAL

Perjanjian Bersama Non-Disclosure ("Perjanjian") ini dibuat dan dimasukkan ke dalam DDMMYY ini, oleh dan antara:

Fumax Technology Co., Ltd. Syarikat / Perbadanan CHINA ("XXX"), dengan tempat perniagaan utamanya terletak di 27-05 #, blok Timur, alun-alun YiHai, Jalan Chuangye, Nanshan, Shenzhen, China 518054, 

dan;

Pelanggan Sahabaty, dengan tempat perniagaan utamanya terletak di 1609 av.

selepas ini disebut di bawah Perjanjian ini sebagai 'Pihak' atau 'Pihak'. Kesahan dokumen ini adalah 5 tahun dari tarikh tandatangan.

SAKSI:

BAHAWASANYA, Para Pihak bermaksud untuk meneroka peluang perniagaan bersama dan, sehubungan dengan itu, dapat saling mendedahkan maklumat sulit atau hak milik.

SEKARANG, SELAIN INI, Para Pihak bersetuju seperti berikut:

PERKARA I - MAKLUMAT HARTA

Untuk tujuan Perjanjian ini, "Maklumat Hak Milik" bermaksud maklumat bertulis, dokumentari atau lisan dalam bentuk apa pun yang diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain dan ditandai oleh Pihak yang mendedahkan dengan legenda, cap, label atau tanda lain yang menunjukkan hak milik atau sulitnya , termasuk, tetapi tidak terbatas pada, (a) maklumat perniagaan, perencanaan, pemasaran atau teknikal, (b) model, alat, perkakasan dan perisian, dan (c) segala dokumen, laporan, memorandum, catatan, fail atau analisis disiapkan oleh atau bagi pihak Pihak yang menerima yang berisi, meringkaskan atau berdasarkan salah satu perkara di atas. "Maklumat Hak Milik" tidak termasuk maklumat yang:

(a) tersedia untuk umum sebelum tarikh Perjanjian ini;

(b) menjadi tersedia untuk umum selepas tarikh Perjanjian ini tanpa tindakan salah dari Pihak yang menerima;

(c) diberikan kepada pihak lain oleh pihak yang mendedahkan tanpa sekatan serupa mengenai hak mereka untuk menggunakan atau mendedahkan;

(d) diketahui secara sah oleh Pihak yang menerima tanpa ada batasan hak milik pada saat penerimaan maklumat tersebut dari Pihak yang mengungkapkan atau menjadi sah diketahui oleh Pihak penerima tanpa sekatan hak milik dari sumber selain Pihak yang mengungkapkan;

(e) dikembangkan secara bebas oleh Pihak penerima oleh orang yang tidak memiliki akses, secara langsung atau tidak langsung, ke Maklumat Hak Milik; atau

(f) wajib diproduksi berdasarkan perintah pengadilan yang berwibawa atau panggilan pengadilan atau pemerintahan yang sah, dengan syarat bahawa Pihak yang menerima segera memberitahu Pihak yang mengungkapkan peristiwa tersebut sehingga Pihak yang mengungkapkan dapat meminta perintah perlindungan yang sesuai.

 

Untuk tujuan pengecualian di atas, pendedahan yang bersifat spesifik, misalnya mengenai amalan dan teknik reka bentuk dan reka bentuk, produk, perisian, perkhidmatan, parameter operasi, dan lain-lain tidak akan dianggap berada dalam pengecualian di atas hanya kerana disertakan oleh pendedahan umum yang berada di domain awam atau dimiliki oleh Penerima. Di samping itu, sebarang gabungan ciri tidak akan dianggap berada dalam pengecualian di atas hanya kerana ciri-ciri individu itu berada di domain awam atau dimiliki oleh Penerima, tetapi hanya jika gabungan itu sendiri dan prinsip operasinya ada di khalayak ramai domain atau milik Pihak penerima.

 

PERKARA II - RAHASIA

(a) Pihak yang menerima akan melindungi semua Maklumat Hak Milik Pihak yang mendedahkan sebagai maklumat sulit dan hak milik dan, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang mengungkapkan atau sebagaimana yang dinyatakan secara khusus di sini, tidak akan mengungkapkan, menyalin atau menyebarkan Maklumat Hak Milik tersebut kepada mana-mana individu, syarikat atau entiti lain untuk jangka masa lima (5) tahun dari tarikh pendedahan.

(b) Kecuali sehubungan dengan projek bersama antara Para Pihak, Pihak penerima tidak boleh menggunakan apa-apa Maklumat Hak Milik Pihak yang diungkapkan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan individu, syarikat atau entiti lain; untuk kepastian yang lebih besar, pengajuan permohonan paten di bawah undang-undang mana-mana negara oleh Pihak-pihak yang menerima berdasarkan, secara langsung atau tidak langsung, pada Informasi Hak Milik Pihak yang diungkapkan akan dilarang sama sekali, dan sekiranya permohonan paten atau pendaftaran paten tersebut terjadi melanggar Perjanjian ini, semua hak Pihak penerima atas permohonan paten atau pendaftaran paten tersebut akan disampaikan sepenuhnya kepada Pihak yang mengungkapkan, tanpa biaya untuk yang terakhir, dan sebagai tambahan kepada jalan lain untuk kerosakan.

(c) Pihak yang menerima tidak akan mengungkapkan semua atau bagian dari Maklumat Kepemilikan Pihak yang diungkapkan kepada sekutu, agen, pegawai, pengarah, pekerja atau wakil (secara kolektif, "Perwakilan") Pihak yang menerima kecuali jika perlu- asas tahu. Pihak penerima bersetuju untuk memberitahu mana-mana Perwakilannya yang menerima Maklumat Hak Milik Pihak yang mendedahkan mengenai sifat sulit dan hak miliknya dan mengenai kewajiban Perwakilan tersebut berkenaan dengan pemeliharaan Maklumat Hak Milik tersebut sesuai dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

(d) Pihak penerima harus menggunakan tahap perawatan yang sama untuk melindungi kerahsiaan Maklumat Hak Milik yang diungkapkan kepadanya seperti yang digunakannya untuk melindungi Maklumat Hak Miliknya sendiri, tetapi dalam semua peristiwa harus menggunakan sekurang-kurangnya tahap perawatan yang wajar. Setiap Pihak menyatakan bahawa tahap penjagaan tersebut memberikan perlindungan yang mencukupi untuk maklumat hak miliknya sendiri.

(e) Pihak yang menerima akan segera memberi tahu Pihak yang mengungkapkannya secara tertulis mengenai penyalahgunaan atau penyalahgunaan oleh mana-mana orang mengenai Maklumat Hak milik Pihak yang mengungkapkan yang diketahui oleh Pihak penerima.

(f) Segala dokumen atau bahan yang diberikan oleh atau atas nama Pihak yang mengungkapkan, dan semua Maklumat Hak Milik lain dalam bentuk apa pun, termasuk dokumen, laporan, memorandum, catatan, fail atau analisis yang disiapkan oleh atau atas nama Pihak penerima, termasuk semua salinan bahan-bahan tersebut, akan segera dikembalikan oleh Pihak penerima kepada pihak yang mengungkapkannya atas permintaan tertulis oleh Pihak yang mengungkapkan dengan alasan apa pun.

 

PERKARA III - TIADA LESEN, JAMINAN ATAU HAK

Tiada lesen kepada Pihak yang menerima rahsia atau paten perdagangan apa pun yang diberikan atau tersirat dengan menyampaikan Maklumat Hak Milik atau maklumat lain kepada Pihak tersebut, dan tidak ada maklumat yang dihantar atau ditukar merupakan representasi, jaminan, jaminan, jaminan atau dorongan berkenaan dengan pelanggaran hak paten atau hak orang lain. Di samping itu, pendedahan Maklumat Hak Milik oleh Pihak yang mengungkapkan tidak akan menjadi atau termasuk pernyataan atau jaminan apa pun mengenai ketepatan atau kelengkapan maklumat tersebut.

 

PERKARA IV - PENGAMBILAN UNTUK PEMBAKARAN

Setiap Pihak yang menerima mengakui bahawa Maklumat Kepemilikan Pihak yang mengungkapkan merupakan pusat bisnis Pihak yang mengungkapkan dan dikembangkan oleh atau untuk Pihak yang mengungkapkan dengan biaya yang besar. Setiap Pihak yang menerima lebih jauh mengakui bahwa ganti rugi tidak akan menjadi penawar yang memadai untuk setiap pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak yang menerima atau Perwakilannya dan bahawa Pihak yang mengungkapkannya dapat memperoleh perlindungan atau pengadilan yang setara lainnya untuk memperbaiki atau mencegah pelanggaran atau ancaman pelanggaran Perjanjian ini oleh Parti penerima atau mana-mana Wakilnya. Penyelesaian sedemikian tidak akan dianggap sebagai ubat eksklusif untuk pelanggaran Perjanjian ini, tetapi akan menjadi tambahan kepada semua ubat lain yang tersedia berdasarkan undang-undang atau ekuiti kepada Pihak yang mengungkapkannya.

 

ARTIKEL V - TIADA SOLIKITASI

Kecuali persetujuan bertulis sebelumnya dari pihak lain, tidak ada pihak, atau perwakilan masing-masing, akan meminta atau menyebabkan diminta untuk bekerja mana-mana pekerja pihak lain untuk jangka masa lima (5) tahun dari tarikh ini. Untuk tujuan bahagian ini, permintaan tidak termasuk permintaan pekerja di mana permintaan tersebut hanya melalui pengiklanan dalam majalah edaran umum atau firma carian pekerja bagi pihak atau wakilnya, selagi pihak atau Perwakilannya tidak mengarahkan atau mendorong firma carian tersebut untuk meminta pekerja yang diberi nama khas atau pihak lain.

 

PERKARA VII - PELBAGAI

(a) Perjanjian ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara Para Pihak dan menggantikan semua pemahaman bertulis dan lisan sebelumnya yang berkaitan dengan subjek di sini. Perjanjian ini tidak boleh diubah kecuali dengan perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.

(b) Pembinaan, penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hubungan hukum Para Pihak yang timbul di bawah ini, akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Kanada, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan undang-undangnya .

(c) Difahami dan disepakati bahawa tidak ada kegagalan atau kelewatan mana-mana pihak dalam melaksanakan hak, kuasa atau hak istimewa di bawah ini akan beroperasi sebagai pengabaian daripadanya, dan tidak ada pelaksanaan tunggal atau separa yang menghalangi pelaksanaannya yang lain atau selanjutnya, atau menjalankan hak, kuasa atau keistimewaan lain di bawah ini. Tidak ada pengabaian dari mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengabaian dari pelanggaran mana-mana terma atau syarat berikutnya. Semua pengecualian mesti dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang ingin diikat.

(d) Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak dapat dilaksanakan, baki Perjanjian ini akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

(e) Pendedahan Maklumat Hak Milik di bawah ini tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan salah satu Pihak (i) mengadakan perjanjian atau perundingan lebih lanjut dengan atau membuat pendedahan lebih lanjut kepada Pihak lain di sini, (ii) untuk tidak memasuki apa-apa perjanjian atau rundingan dengan mana-mana pihak ketiga mengenai perkara yang sama atau perkara lain, atau (iii) untuk tidak menjalankan perniagaannya dengan cara apa pun yang dipilihnya; dengan syarat, bagaimanapun, bahwa sehubungan dengan upaya yang dilakukan di bawah subperenggan (ii) dan (iii), Pihak penerima tidak melanggar salah satu ketentuan Perjanjian ini.

(f) Kecuali diharuskan oleh undang-undang, tidak ada pengumuman umum yang dapat dibuat oleh salah satu Pihak mengenai Perjanjian ini atau perbincangan yang berkaitan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain.

(g) Ketentuan dalam Perjanjian ini adalah untuk kepentingan Pihak-pihak yang ada di sini dan pengganti dan wakil mereka yang dibenarkan, dan tidak ada pihak ketiga yang berusaha untuk menguatkuasakan, atau akan memanfaatkan, ketentuan-ketentuan ini.

SEBAGAI SAKSI, Para Pihak di sini telah melaksanakan Perjanjian ini pada tarikh yang pertama ditulis di atas.