; NDA & Perlindungan Hak Cipta - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
peotect

Di Fumax, kami memahami adalah penting untuk merahsiakan reka bentuk pelanggan.Fumax memastikan pekerja tidak akan mendedahkan sebarang dokumen reka bentuk kepada mana-mana pihak ketiga melainkan mendapat kelulusan bertulis daripada pelanggan.

Pada permulaan kerjasama, kami akan menandatangani NDA untuk setiap pelanggan.Contoh NDA biasa seperti di bawah:

PERJANJIAN TANPA PENDEDAHAN BERSAMA

Perjanjian Ketidakdedahan Bersama ini ("Perjanjian") dibuat dan dimeterai ke dalam DDMMYY ini, oleh dan antara:

Fumax Technology Co., Ltd.sebuah Syarikat/Perbadanan CHINA (“XXX”), dengan tempat perniagaan utamanya terletak di 27-05#, blok Timur, dataran YiHai, Jalan Chuangye, Nanshan, Shenzhen, China 518054,

dan;

PelangganCompany, dengan tempat perniagaan utamanya terletak di 1609 av.

selepas ini dirujuk di bawah Perjanjian ini sebagai 'Pihak' atau 'Pihak'.Tempoh sah laku dokumen ini adalah 5 tahun dari tarikh tandatangan.

SAKSI:

BAHAWASANYA, Para Pihak berhasrat untuk meneroka peluang perniagaan bersama dan, sehubungan dengan itu, boleh mendedahkan satu sama lain maklumat sulit atau hak milik.

SEKARANG, OLEH ITU, Para Pihak dengan ini bersetuju seperti berikut:

ARTIKEL I - MAKLUMAT MILIK

Untuk tujuan Perjanjian ini, "Maklumat Hak Milik" bermaksud maklumat bertulis, dokumentari atau lisan dalam apa-apa jenis yang didedahkan oleh mana-mana Pihak kepada pihak yang lain dan ditanda oleh Pihak yang mendedahkan dengan legenda, cap, label atau tanda lain yang menunjukkan sifat proprietari atau sulitnya. , termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (a) maklumat perniagaan, perancangan, pemasaran atau sifat teknikal, (b) model, alatan, perkakasan dan perisian, dan (c) sebarang dokumen, laporan, memorandum, nota, fail atau analisis disediakan oleh atau bagi pihak Pihak penerima yang mengandungi, meringkaskan atau berdasarkan mana-mana perkara di atas.“Maklumat Hak Milik” hendaklah tidak termasuk maklumat yang:

(a) tersedia secara umum sebelum tarikh Perjanjian ini;

(b) menjadi tersedia secara umum selepas tarikh Perjanjian ini melalui tiada tindakan salah pihak yang menerima;

(c) diberikan kepada orang lain oleh pihak yang mendedahkan tanpa sekatan yang serupa ke atas hak mereka untuk menggunakan atau mendedahkan;

(d) diketahui secara sah oleh Pihak yang menerima tanpa sebarang sekatan proprietari pada masa penerimaan maklumat sedemikian daripada Pihak yang mendedahkan atau diketahui secara sah oleh Pihak yang menerima tanpa sekatan proprietari daripada sumber selain daripada Pihak yang mendedahkan;

(e) dibangunkan secara bebas oleh Pihak yang menerima oleh orang yang tidak mempunyai akses, secara langsung atau tidak langsung, kepada Maklumat Hak Milik;atau

(f) diwajibkan untuk dikemukakan di bawah perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten atau sepina pentadbiran atau kerajaan yang sah, dengan syarat Pihak yang menerima dengan segera memberitahu Pihak yang mendedahkan kejadian sedemikian supaya Pihak yang mendedahkan boleh mendapatkan perintah perlindungan yang sesuai.

 

Bagi tujuan pengecualian di atas, pendedahan yang khusus, contohnya amalan dan teknik kejuruteraan dan reka bentuk, produk, perisian, perkhidmatan, parameter pengendalian, dsb. tidak boleh dianggap berada dalam pengecualian di atas hanya kerana ia diterima pakai oleh pendedahan umum yang berada dalam domain awam atau dalam milikan Penerima.Di samping itu, sebarang gabungan ciri tidak boleh dianggap berada dalam pengecualian di atas semata-mata kerana ciri-ciri individunya berada dalam domain awam atau dalam milikan Penerima, tetapi hanya jika gabungan itu sendiri dan prinsip operasinya adalah terbuka kepada umum. domain atau dalam milikan Pihak penerima.

 

ARTIKEL II - KERAHSIAAN

(a) Pihak yang menerima hendaklah melindungi semua Maklumat Hak Milik Pihak yang mendedahkan sebagai maklumat sulit dan hak milik dan, kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak yang mendedahkan atau sebagaimana yang dinyatakan secara khusus di sini, tidak boleh mendedahkan, menyalin atau mengedarkan Maklumat Hakmilik tersebut kepada mana-mana individu, syarikat atau entiti lain untuk tempoh lima (5) tahun dari tarikh pendedahan.

(b) Kecuali berkaitan dengan mana-mana projek bersama antara Pihak, Pihak yang menerima tidak boleh menggunakan apa-apa penggunaan Maklumat Hak Milik Pihak yang mendedahkan untuk faedahnya sendiri atau untuk faedah mana-mana individu, perbadanan atau entiti lain;untuk kepastian yang lebih besar, pemfailan permohonan paten di bawah undang-undang mana-mana negara oleh Pihak yang menerima berdasarkan, secara langsung atau tidak langsung, pada pendedahan Maklumat Hak Milik Pihak hendaklah dilarang sama sekali, dan sekiranya permohonan paten atau pendaftaran paten sedemikian berlaku melanggar Perjanjian ini, semua hak Pihak yang menerima pada permohonan paten atau pendaftaran paten tersebut hendaklah disampaikan sepenuhnya kepada Pihak yang mendedahkan, tanpa kos untuk pihak yang kedua, dan sebagai tambahan kepada sebarang rekursa lain untuk kerosakan.

(c) Pihak yang menerima tidak boleh mendedahkan semua atau mana-mana bahagian daripada Maklumat Milik Pihak yang mendedahkan kepada mana-mana sekutu, ejen, pegawai, pengarah, pekerja atau wakil (secara kolektif, “Wakil”) Pihak yang menerima kecuali atas keperluan untuk- tahu asas.Pihak yang menerima bersetuju untuk memaklumkan mana-mana Wakilnya yang menerima Maklumat Milik Pihak yang mendedahkan tentang sifat sulit dan proprietarinya serta kewajipan Wakil tersebut berkenaan dengan penyelenggaraan Maklumat Milik tersebut selaras dengan terma Perjanjian ini.

(d) Pihak yang menerima hendaklah menggunakan tahap penjagaan yang sama untuk melindungi kerahsiaan Maklumat Milik yang didedahkan kepadanya seperti yang digunakan untuk melindungi Maklumat Miliknya sendiri, tetapi dalam semua kejadian hendaklah menggunakan sekurang-kurangnya tahap penjagaan yang munasabah.Setiap Pihak menyatakan bahawa tahap penjagaan sedemikian menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk maklumat proprietarinya sendiri.

(e) Pihak yang menerima hendaklah dengan serta-merta menasihati Pihak yang mendedahkan secara bertulis tentang sebarang penyelewengan atau penyalahgunaan oleh mana-mana orang mengenai Maklumat Milik Pihak yang mendedahkan yang mana Pihak yang menerima mengetahui.

(f) Sebarang dokumen atau bahan yang diberikan oleh atau bagi pihak Pihak yang mendedahkan, dan semua Maklumat Milik lain dalam apa jua bentuk, termasuk dokumen, laporan, memorandum, nota, fail atau analisis yang disediakan oleh atau bagi pihak Pihak yang menerima, termasuk semua salinan bahan tersebut, hendaklah segera dipulangkan oleh Pihak yang menerima kepada pihak yang mendedahkan atas permintaan bertulis oleh Pihak yang mendedahkan atas sebarang sebab.

 

ARTIKEL III - TIADA LESEN, WARANTI ATAU HAK

Tiada lesen kepada Pihak yang menerima di bawah mana-mana rahsia perdagangan atau paten diberikan atau tersirat dengan menyampaikan Maklumat Hak Milik atau maklumat lain kepada Pihak tersebut, dan tiada maklumat yang dihantar atau ditukar boleh membentuk sebarang representasi, waranti, jaminan, jaminan atau dorongan berkenaan dengan pelanggaran paten atau hak lain orang lain.Di samping itu, pendedahan Maklumat Hak Milik oleh Pihak yang mendedahkan tidak akan membentuk atau merangkumi sebarang representasi atau jaminan tentang ketepatan atau kesempurnaan maklumat tersebut.

 

ARTIKEL IV - REMEDI UNTUK PELANGGARAN

Setiap Pihak yang menerima mengakui bahawa Maklumat Hak Milik Pihak yang mendedahkan adalah penting kepada perniagaan Pihak yang mendedahkan dan telah dibangunkan oleh atau untuk Pihak yang mendedahkan pada kos yang besar.Setiap Pihak yang menerima selanjutnya mengakui bahawa ganti rugi tidak akan menjadi remedi yang mencukupi untuk sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak yang menerima atau Wakilnya dan bahawa Pihak yang mendedahkan boleh mendapatkan injunksi atau pelepasan saksama lain untuk membetulkan atau mencegah sebarang pelanggaran atau ancaman pelanggaran Perjanjian ini. oleh Pihak yang menerima atau mana-mana Wakilnya.Remedi tersebut tidak boleh dianggap sebagai remedi eksklusif untuk sebarang pelanggaran Perjanjian ini, tetapi hendaklah sebagai tambahan kepada semua remedi lain yang tersedia di sisi undang-undang atau secara ekuiti kepada Pihak yang mendedahkan.

 

ARTIKEL V – TIADA PERMOHONAN

Kecuali kebenaran bertulis daripada pihak yang satu lagi, mana-mana pihak, mahupun mana-mana Wakil masing-masing, tidak akan meminta atau menyebabkan diminta untuk bekerja mana-mana pekerja pihak yang satu lagi itu untuk tempoh lima (5) tahun dari tarikh ini.Untuk tujuan seksyen ini, permintaan tidak termasuk permintaan pekerja di mana permohonan itu semata-mata melalui pengiklanan dalam edaran umum berkala atau firma carian pekerja bagi pihak sesuatu pihak atau Wakilnya, selagi pihak itu atau Wakilnya tidak mengarahkan atau menggalakkan firma carian tersebut untuk meminta pekerja yang dinamakan secara khusus atau pihak yang satu lagi.

 

ARTIKEL VII - PELBAGAI

(a) Perjanjian ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara Pihak dan menggantikan semua pemahaman bertulis dan lisan terdahulu yang berkaitan dengan subjek di sini.Perjanjian ini tidak boleh diubah suai kecuali dengan perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua Pihak.

(b) Pembinaan, tafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hubungan undang-undang Pihak-Pihak yang timbul di bawah ini, akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Kanada, tanpa mengambil kira pilihan atau percanggahan peruntukan undang-undangnya. .

(c) Adalah difahami dan dipersetujui bahawa tiada kegagalan atau kelewatan oleh mana-mana Pihak dalam melaksanakan apa-apa hak, kuasa atau keistimewaan di bawah ini akan beroperasi sebagai penepiannya, dan tidak juga mana-mana pelaksanaan tunggal atau sebahagian daripadanya menghalang mana-mana yang lain atau pelaksanaan selanjutnya, atau melaksanakan apa-apa hak, kuasa atau keistimewaan lain di bawah ini.Tiada penepian mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian bagi mana-mana pelanggaran mana-mana terma atau syarat berikutnya.Semua penepian mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang ingin terikat.

(d) Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, baki Perjanjian ini akan tetap berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

(e) Pendedahan Maklumat Hak Milik di bawah ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mewajibkan mana-mana Pihak (i) untuk membuat sebarang perjanjian atau rundingan selanjutnya dengan atau membuat apa-apa pendedahan lanjut kepada Pihak yang satu lagi di sini, (ii) untuk mengelak daripada memasuki sebarang perjanjian atau rundingan dengan mana-mana orang ketiga mengenai perkara yang sama atau apa-apa perkara lain, atau (iii) untuk mengelak daripada meneruskan perniagaannya dalam apa jua cara yang dipilihnya;dengan syarat, walau bagaimanapun, berkaitan dengan usaha di bawah subperenggan (ii) dan (iii), Pihak yang menerima tidak melanggar mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

(f) Melainkan sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang, tiada pengumuman awam boleh dibuat oleh mana-mana Pihak berkenaan Perjanjian ini atau perbincangan berkaitan tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Pihak yang satu lagi.

(g) Peruntukan Perjanjian ini adalah untuk faedah Pihak-pihak di sini dan pengganti dan penerima serah hak mereka yang dibenarkan, dan tiada pihak ketiga boleh berusaha untuk menguatkuasakan, atau akan mendapat manfaat daripada, peruntukan ini.

SEBAGAI MENYAKSIKAN HAL ITU, Pihak-Pihak dengan ini telah melaksanakan Perjanjian ini pada tarikh yang pertama ditulis di atas.